Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu:
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve koşullarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden erişilebilen Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz; Koç Holding tarafından sağlanan “Ülkem İçin Programı Gelecek Pusulası” Platformu’na (“Platform”) kayıt olmanız kapsamında aşağıda yer alan amaçlar (“Amaçlar”) doğrultusunda 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilmektedir.
 • Koç Holding tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Koç Holding tarafından yürütülen proje kapsamında katılımcılara geri bildirimde bulunulması ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi, gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, Platform üzerinden kayıt olmanız ile yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu ve özel kurumları ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Ülkem İçin Programı Gelecek Pusulası Platformu’na kayıt olmanız ile platform üzerinden elektronik ortamda Şirket’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.
 
 1. Kişisel Veri Sahipleri Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.